Прием в XI клас

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ДЕСЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

След завършен Х клас за учебната 2023/2024 година 130. СУ „Стефан Караджа“ приема ученици в една профилирана паралелка:

Заповед № РД 01-181/ 28.04.2023 г. на началника на РУО – София-град

Профил „Предприемачески“ с изучаване на първи чужд език -английски език и втори чужд език немски език. Профилиращи предмети: Предприемачество, Информационни технологии.

В паралелката се приемат 26 ученици.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ

З А П О В Е Д № РД09-4061/ 28.08.2022 г., изменена и допълнена със заповед № 09-891/24.04.2023 г. на министъра на образованието и културата