„Образование за утрешния ден“

Проект на МОН  BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Обща информация за проекта
На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на
образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП
НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на
образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на
облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на
образователните ресурси – основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за
решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални
електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата.

По проекта ще се подкрепят и
насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в
извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат
предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или
изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни
потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация
на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни
кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.
Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Линкове към електронната платформа на проекта и информационната система на проекта  – 
https://oud.mon.bg/

ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022година

ИмеРъководителУченици в клуба
Дизайн и разработване на игриИрена Велинова Петрова14

ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

ИмеРъководителУченици в клуба
Забавни информационни технологииИрена Велинова Петрова15
Забавно с компютърРосица Кирилова Савева11