Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж““ 2014-2020 г.

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас.    

 Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Риск от отпадане съществува не само за деца от уязвими групи, но и за такива, които живеят в условия на родителски конфликт, родителите им са без образование, с основно образование или в момента са без работа, а също и за талантливи деца. Допълнително обучение е необходимо понякога и за деца, които са се завърнали от чужбина – например по български език и по история. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. За учениците във втори гимназиален етап ще има допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.

 Групи за периода октомври 2019 г. – септември 2020 учебна година

Дейност / Име Учебен предмет / Направление Тип занимание Брой ученици РЪКОВОДИТЕЛ
1 български език и литература Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8 ПОЛИНА ТОДОРОВА
2 география и икономика География и икономика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 8 ЗОЯ МИТРОВА
3 история и цивилизации История и цивилизации Допълнителни обучения 1 – 10 клас 5 ГЕОРГИ ТОДОРОВ
4 математика -2а Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 6 СВЕТЛАНА ГАНЧЕВА
5 математика -3а Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 6 ЕЛЕНА ЦАНКОВА
6 математика -4б Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас 6 ЕМИЛИЯ ГАНЕВА
7 математика-4а Математика Допълнителни обучения 1 – 10 клас БИСТРА НИКОЛОВА

На основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в 130. СУ „Стефан Караджа стартира процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Физическа охрана в обект 130. СУ „Стефан Караджа" за учебната 2019/2020 година ”.