Съобщения

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Във връзка с изпълнение на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“,130 СУ „Стефан Караджа обявява процедура за подбор за длъжността „образователен медиатор“, код по НКПД: 5312-3004 , 1 бр., пълно работно време – 8 часа, размер на основното месечно възнаграждение: пълният размер на минималната работна заплата. Заплащането е за сметка на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

IКратко описание на длъжността: Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование: основно, средно, висше.

Допълнителна квалификация/обучение:  компютърна грамотност – MS Windows; Internet; MS Word; MS Excel, PowerPoint и работа с офис техника;

Професионален опит: не се изисква

Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

II. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за заемане на длъжността;
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

III. Начин на провеждане на подбора:

  1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.

Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати;