Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж““ 2014-2020 г.

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас.    

 Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Риск от отпадане съществува не само за деца от уязвими групи, но и за такива, които живеят в условия на родителски конфликт, родителите им са без образование, с основно образование или в момента са без работа, а също и за талантливи деца. Допълнително обучение е необходимо понякога и за деца, които са се завърнали от чужбина – например по български език и по история. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. За учениците във втори гимназиален етап ще има допълнителни обучения за преодоляване на пропуски или актуализация на знанията, за да могат успешно да положат държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети.

 Групи за периода октомври 2019 г. – септември 2020 учебна година

Дейност / Име
Уч, предмет / Направление
Тип заниманиеБрой ученициРъководител
1Български език и литератураБългарски език и литератураДопълнителни обучения 1 – 10 клас8
Полина Тодорова
2
География и икономика

География и икономика

Допълнителни обучения 1 – 10 клас
8Зоя Митрова
3История и цивилизацииИстория и цивилизацииДопълнителни обучения 1 – 10 клас5
Георги Тодоров
4Математика -2аМатематикаДопълнителни обучения 1 – 10 клас6Светлана Ганчева
5Математика -3аМатематикаДопълнителни обучения 1 – 10 клас6Елена Цанкова
6Математика -4бМатематикаДопълнителни обучения 1 – 10 клас6Емилия Ганева
7Математика-4аМатематикаДопълнителни обучения 1 – 10 клас6Бистра Николова

География и икономика