Нормативни документи

Правила за използване на електронен дневник.

План квалификация и Правила за вътрешноинституционална и продължаваща квалификация.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден и Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Механизъм за противодействие на тормоза. Разяснение за тормоза.