Нормативни документиПлан квалификация и Правила за вътрешноинституционална и продължаваща квалификация.Нормативни документи

Програмна система за предучилищно образование

Финансов план.

Правила за използване на електронен дневник.

План квалификация

Правила за вътрешноинституционална и продължаваща квалификация.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

Механизъм за предоставяне на подкрепа на личностното развитие на учениците.

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение възпитание и труд.

Етичен кодекс.

Механизъм за противодействие на тормоза. Разяснение за тормоза.

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до обществена информация.

Вътрешни правила за защита на лични данни.

Политика за защита на личните данни.

Форми на обучение.

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2023/2024г.