Нормативни документиПлан квалификация и Правила за вътрешноинституционална и продължаваща квалификация.Нормативни документи

Правила за използване на електронен дневник.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Механизъм за предоставяне на подкрепа на личностното развитие на учениците.

Механизъм за противодействие на тормоза. Разяснение за тормоза.

Форми на обучение.